Regulamin SMS - RADIO SUDETY 24 | Radio Strzegom | Radio Internetowe

Słuchaj:
Emisja okolicznościowa programu: 101,7 FM / SMS: 71601 zaczynając słowem SUDETY (koszt 1,23 zł z VAT) / TELEFON DO STUDIA: 570 200 753 / E-MAIL: news@radiosudety24.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

na 101,7 FM i w internecie

Regulamin SMS

Regulamin wysyłania Pozdrowień SMS w Radiu Sudety 24
§1
Wysłanie pozdrowień SMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie treści marketingowych.
§2
Pozdrowienia SMS emitowane są 7 dni w tygodniu w aktualnych programach radiowych.
§3
Pozdrowienia może wysłać każda osoba, która najpóźniej w dniu emisji programu kończy 18 lat.
§4
Osoba wysyłająca SMS w pełni odpowiada za treść w nim zawartą. W przypadku naruszenia przez nią praw osób trzecich, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej..
§5
Redakcja nie odpowiada za treść wiadomości SMS wysyłanych do radia ani za skutki spowodowane nieautoryzowanym użyciem telefonów komórkowych przez osoby trzecie.
§6
Jeżeli treść pozdrowień rażąco narusza powszechnie przyjęte normy obyczajowe i  normy prawne, redakcja zastrzega sobie prawo do niewyemitowania ich na antenie, bądź modyfikacji ich treści.
§7
Pozdrowienia w wiadomości SMS są przyjmowane pod nr 71601 w treść wpisując słowo SUDETY. Po słowie SUDETY należy wstawić spację (odstęp) i wpisać merytoryczną treść wiadomości. Koszt pojedynczej wiadomości SMS (160 znaków – bez polskich znaków diakrytycznych) wynosi 1,23 zł wraz z podatkiem VAT).
§8
Pozdrowienia nadesłane danego dnia są emitowane w dniu nadesłania, podczas aktualnie trwającego programu. Jeżeli trwa w tym czasie blok muzyczny, wówczas pozdrowienia wyemitowane zostaną podczas najbliższego programu.
§9
Zaleca się nie używanie polskich znaków w treści wiadomości SMS, ponieważ wydłużają one treść (co może poskutkować wyższym kosztem) oraz mogą spowodować, że wiadomość SMS nie dotrze w całości.
§10
W razie zaistnienia sytuacji, wniesienia pozwu do prokuratury, z tytułu godzącej w dobra osobiste adresata treści wiadomości SMS, Info Expert 24 zastrzega sobie prawo, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ), na udostępnienie organom śledczym numeru telefonu nadawcy pozdrowień.

Regulamin ogólny konkursów SMS-owych w Radiu Sudety 24

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursów, głosowań i usług SMS w Radiu Sudety 24, zwanych dalej Konkursami jest Info Expert 24 Adrian Pietraszek, właściciel marki i podmiot odpowiedzialny za działanie Radia Sudety 24, z siedzibą w Strzegomiu przy ul. Kalcytowej 32, zwane dalej Radio.
2. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia Sudety 24 i są emitowane w programie Radia Sudety 24 lub na stronach internetowych www.radiosudety24.pl i www.facebook.com/radiosudety24
3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Sudety 24 oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach

1. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi lub wysłaniu chęci wzięcia udziału w Konkursie poprzez wysłanie za pomocą wiadomości SMS pod wskazany numer (71601 – koszt: 1,23 zł z VAT, albo 72601 – koszt: 2,46 zł z VAT, albo 73601 – koszt: 3,69 zł z VAT) na zadane na antenie lub na stronie internetowej pytanie we wskazanym na antenie terminie, lub wiadomości SMS w której wpisze podaną na antenie treść.
2. Nagrody w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa, talon wartościowy, bilet, karnet, upoważniające np. do konsumpcji w lokalu gastronomicznym, uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych.
3. Zwycięzcą zostaje autor wiadomości SMS wybranej przez prowadzącego Konkurs albo autor wiadomości SMS zawierającej poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, wysłanej i dostarczonej w najkrótszym czasie od podanej na antenie Radia Sudety 24 godziny (minuty) lub najszybciej od chwili ogłoszenia konkursu, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Radio Sudety 24.
4. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny, o ile nagrody nie stanowi gotówka.
5. W przypadku, gdy Radio Sudety 24 nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem wiadomości SMS wybranej w sposób określony w § 2 p.3 w określonym na antenie terminie lub po określonej na antenie ilości prób połączenia, nagroda może nie zostać przyznana. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego konkursu albo wybrany zostanie w sposób określony w § 2 p. 3 kolejny numer telefonu, i procedura określona w § 2 p.3 zostanie powtórzona.
6. Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Radia Sudety 24 decyzję, co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Radio Sudety 24. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
7. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu Sudety 24 w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.
8. Nagrodę należy odebrać osobiście w wyznaczonym przez Radio Sudety 24 miejscu od 1 do 30 dni od daty Konkursu. Po 30 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody. Radio Sudety 24 może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy.
9. Każda osoba, która wyśle minimum jedną wiadomość SMS do Radia Sudety 24 pod jeden z numerów wymienionych w § 2 ust. 1, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomosci SMS od Radia Sudety 24 z przypomnieniem o Konkursach i innych akcjach SMS organizowanych przez Radio Sudety 24.
10. Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
11. Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w wiadomościach SMS powstałych w szczególności z winy operatora lub uczestnika.
12. Zabrania się wysyłania wiadomości SMS do Konkursów z urządzeń automatycznych. Wiadomości SMS wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod uwagę.

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Sudety 24 wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio Sudety 24. Wszelkie decyzje Radia Sudety 24 będą wiążące i ostateczne.
7. Radio Sudety 24 jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu Sudety 24, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach Radio Sudety 24 może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radiosudety24.pl
4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych Radia Sudety 24.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).



Copyright Ⓒ Info Expert 24 - Wszystkie prawa zastrzeżone
Współpraca:
101,7 FM
Emisja okolicznościowa
programu:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego