close
Tanie Zaakwaterowanie
Uzyskaj nasz patronat!


Radio Sudety 24 przedstawia możliwość objęcia patronatem medialnym wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, naukowym, sportowym i obywatelskim. W ramach patronatu słuchacze zostaną poinformowani o wydarzeniu na antenie, stronie internetowej i mediach społecznościowych.

W celu uzyskania patronatu medialnego Radia Sudety 24 należy zapoznać się z poniższym regulaminem, pobrać i wypełnić wniosek, a następnie przesłać go na adres e-mail: reklama@radiosudety24.pl
. Dodatkowe informacje i pomoc można uzyskać pod numerem telefonu: 733 49 09 39.

Pobierz regulamin obejmowania patronatu medialnego przez Radio Sudety 24
Pobierz wniosek ubiegania się o patronatPobierz logo Radia Sudety 24

 

Regulamin obejmowania patronatu medialnego przez Radio Sudety 24 nad wydarzeniem

 

I. Warunki ubiegania się o patronat medialny Radia Sudety 24

1. Decyzja o przyznaniu patronatu medialnego Radia Sudety 24 jest podejmowana na podstawie wniosku, który należy pobrać ze strony (LINK DO POBRANIA WNIOSKU), wypełnić i przesłać na adres e-mail: reklama@radiosudety24.pl, nie później niż 30 dni przed planowanym wydarzeniem.

2. Złożenie wniosku o patronat medialny nie jest jednoznaczne z przyjęciem objęcia patronatem medialnym wydarzenia przez Radio Sudety 24.

3. Radio Sudety 24 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane wnioski i jednocześnie informuje, że nie obejmuje patronatem medialnym wydarzeń mogących godzić w jego politykę wizerunkową oraz dobre obyczaje.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o patronat medialny, Radio Sudety 24 odeśle wnioskodawcy drogą e-mail (na wskazany we wniosku adres) proponowane zobowiązania patronackie stron.

5. Współpraca patronacka rozpoczyna się z momentem otrzymania przez Radio Sudety 24 drogą e-mail zaakceptowanych i podpisanych przez wnioskodawcę warunków zaproponowanych zobowiązań patronackich stron.

6. Radio Sudety 24 nie wspiera organizacyjnie ani finansowo wydarzeń objętych patronatem medialnym.

7. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronatem jest obejmowana każdorazowo jedna edycja wydarzenia.                            

II. Zobowiązania wnioskodawcy o patronat medialny Radia Sudety 24

Wnioskodawca o patronat medialny Radia Sudety 24 zobowiązuje się między innymi do:

1. Umieszczenia logo Radia Sudety 24 (LINK DO POBRANIA LOGO) na wszystkich materiałach promocyjnych, stronie internetowej i mediach społecznościowych wydarzenia.

2. Przesłania do akceptacji na adres reklama@radiosudety24.pl wszelkich materiałów zawierających logo Radia Sudety 24 w terminie umożliwiającym dokonanie korekt.

3. Ekspozycji w trakcie wydarzenia ustalonych materiałów reklamowych Radia Sudety 24.

4. Odebrania z siedziby Radia Sudety 24 (Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom) w ustalonym terminie materiałów reklamowych rozgłośni i oddania ich do siedziby Radia Sudety 24 do 3 dni roboczych po zakończeniu objętego patronatem wydarzenia.

5. Odpowiedzialności za powierzone materiały reklamowe, a w przypadku ich zniszczenia/zgubienia do pokrycia kosztów ich naprawy lub ich wykonania.

6. Słownego wymienienia marki Radio Sudety 24, jako patrona medialnego podczas wydarzenia.

7. Na prośbę Radia Sudety 24 wnioskodawca prześle dokumentację fotograficzną z wydarzenia, na której będzie widoczna ekspozycja przekazanych przez Radio Sudety 24 materiałów reklamowych.

III. Prawa autorskie/licencja

1. Przesłanie przez wnioskodawcę materiałów, mających charakter utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994, i dotyczących wydarzenia objętego patronatem Radia Sudety 24 jest jednoznaczne z posiadaniem przez wnioskodawcę ważnego tytułu prawnego do rzeczonych materiałów w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania w ramach wydarzenia objętego patronatem, w tym do udzielenia Radiu Sudety 24 licencji niewyłącznej na ich wykorzystanie oraz że nadesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich i zostały przygotowane z poszanowaniem praw autorskich i praw pokrewnych twórców.

2. W przypadku, gdy dostarczone materiały naruszają przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub naruszają inne prawa osób trzecich pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wnioskodawca.

3. Przesłanie przez wnioskodawcę materiałów do zamieszczenia na stronach internetowych Radia Sudety 24, odnoszących się do wydarzenia objętego patronatem jest równoznaczne z udzieleniem przez wnioskodawcę Radiu Sudety 24 nieodpłatnej licencji niewyłącznej do eksploatacji rzeczonych materiałów na czas nieoznaczony.

4. Wnioskodawca wyraża zgodę na publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z wyszczególnieniem zamieszczenia utworów na stronach internetowych Radia Sudety 24.

IV. Sposób przekazania i specyfikacja materiałów pochodzących od wnioskodawcy

1. Materiały niezbędne do promocji wydarzenia objętego patronatem oraz aktualizacje należy nadsyłać na adres e-mail: reklama@radiosudety24.pl wpisując w tytule wiadomości „Patronat medialny”.

2. Materiały tekstowe o wydarzeniu powinny być przygotowane w formatach .txt, .rtf, .doc lub .odt. Opis wydarzenie powinien zawierać wskazanie organizatora, datę, miejsce i cel wydarzenia (do 500 słów).

3. Materiały graficzne powinny być przygotowane w formatach .jpg, .bmp lub .tiff, a ich wymiar nie powinien przekraczać 1200x800 px (orientacja pozioma) 900x1200 px (orientacja pionowa). Ponadto rozmiar pliku graficznego nie powinien przekraczać 500 kB (0,5 MB).