close
Tanie Zaakwaterowanie
Uzyskaj nasz patronat!

W celu uzyskania patronatu medialnego Radia Sudety 24 należy zapoznać się z poniższymi zasadami, pobrać i wypełnić wniosek, a następnie przesłać go na adres promocja@radiosudety24.pl

Pobierz zasady ubiegania się o patronatPobierz wniosek ubiegania się o patronatPobierz logo Radia Sudety 24 
Zasady ubiegania się patronat medialny Radia Sudety 24

Radio Sudety 24 przedstawia możliwość objęcia patronem medialnym wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, patriotycznym, naukowym, religijnym i sportowym, których celem jest promowanie pozytywnych wartości, wpisujących się jednocześnie w misję Radia Sudety 24.

I. Warunki przyznawania patronatu medialnego

1. O przyznaniu patronatu medialnego Radia Sudety 24 oraz o jego zakresie decyduje Redaktor Naczelny.

2. Decyzja o przyznaniu patronatu medialnego Radia Sudety 24 jest podejmowana na podstawie wypełnionego wniosku (LINK DO POBRANIA WNIOSKU), który należy pobrać, wypełnić i przesłać na adres e-mail: promocja@radiosudety24.pl, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia / imprezy.

3. Odpowiedź pozytywna lub odmowna na wniosek o patronat Radia Sudety 24 zostanie odesłana wnioskującemu niezwłocznie, po podjęciu decyzji przez Redaktora Naczelnego, drogą mailową na adres wskazany we wniosku.
 
4. Patronatem medialnym Radia Sudety 24 mogą zostać objęte przedsięwzięcia niekomercyjne.

5. W uzasadnionych przypadkach, patronatem może zostać objęte przedsięwzięcie o charakterze komercyjnym na warunkach oferty płatnego patronatu. Dotyczy to również tych działań społecznych, których realizacja wiąże się z pozyskiwaniem środków promocyjnych z funduszy zewnętrznych bądź własnych.

6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronatem jest obejmowana każdorazowo jedna edycja wydarzenia.

7. Przyznanie patronatu medialnego Radia Sudety 24 jest równoznaczne z akceptacją jego zasad.

8. Radio Sudety 24 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane wnioski i jednocześnie informuje, że nie obejmuje patronatem medialnym wydarzeń mogących godzić w jego politykę wizerunkową oraz dobre obyczaje.

9. Objęcie patronatem danego wydarzenia nie jest równoznaczne z deklaracją wsparcia organizacyjnego lub finansowego ze strony Radia Sudety 24 i nie daje wnioskodawcy prawa (roszczenia) o ubieganie się o takie wsparcie finansowe lub organizacyjne.
 
II. Zobowiązania wnioskującego o patronat medialny

Wnioskujący o patronat medialny Radia Sudety 24 zobowiązuje się do:

1. Umieszczenia informacji na patronatu medialnego oraz logo Radia Sudety24 (LINK DO POBRANIA LOGO) we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, związanych z wydarzeniem.

2. Przesłania do akceptacji na adres promocja@radiosudety24.pl wszelkich materiałów zawierających logo Radia Sudety 24 w terminie umożliwiającym dokonanie korekt.

3. Ekspozycji w trakcie wydarzenia ustalonych materiałów reklamowych Radia Sudety 24.

4. Odebrania z siedziby Radia Sudety 24 (Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom) w ustalonym terminie materiałów reklamowych rozgłośni i oddania ich do siedziby Radia Sudety 24 do 3 dni roboczych po zakończeniu objętego patronatem wydarzenia.

5. Słownego wymienienia marki Radio Sudety 24, jako patrona medialnego podczas wydarzenia.

III. Świadczenia Radia Sudety 24 w ramach patronatu bezpłatnego

1. Zapowiedź i podsumowanie wydarzenia na antenie Radia Sudety 24, na podstawie nadesłanych przez wnioskującego materiałów.

2. Zapowiedź wydarzenia w formie publikacji plakatu na stronie www.RadioSudety24.pl i opisu zawierającego do 500 znaków na podstawie nadesłanych przez wnioskującego materiałów.

3. Udostępnienie zapowiedzi ze strony www.RadioSudety24.pl w mediach społecznościowych.

4. W ramach patronatu mogą zostać ustalone zobowiązania dodatkowe, podjęte na drodze wzajemnych ustaleń.

IV. Świadczenia Radia Sudety 24 w ramach patronatu płatnego

1. Zapowiedź i podsumowanie wydarzenia na antenie Radia Sudety 24, na podstawie nadesłanych przez wnioskującego materiałów.

2. Produkcja audycji dźwiękowej i wideo z udziałem wnioskodawcy lub osób wyznaczonych przez wnioskodawcę w zakresie zapowiedzi wydarzenia.

3. Zapowiedź wydarzenia w formie publikacji plakatu na stronie www.RadioSudety24.pl i opisu zawierającego do 500 znaków na podstawie nadesłanych przez wnioskującego materiałów.

4. Udostępnienie zapowiedzi ze strony www.RadioSudety24.pl w mediach społecznościowych.
   
5. Obecność reportera na imprezie i przygotowanie:
- audycji dźwiękowej z relacją, z wydarzenia,
- fotorelacji z wydarzenia,
- wideorelacji z wydarzenia.

6. W ramach patronatu mogą zostać ustalone zobowiązania dodatkowe, podjęte na drodze wzajemnych ustaleń.

7. Szczegóły i kosztorys wymienionych wyżej, płatnych świadczeń, wynikających ze współpracy medialnej, będzie określać oferta patronacka oraz zlecenie zawarte z wnioskodawcą.

V. Sposób przekazania i specyfikacja materiałów pochodzących od wnioskodawcy

1. Materiały niezbędne do promocji wydarzenia objętego patronatem oraz aktualizacje należy nadsyłać na adres: promocja@radiosudety24.pl

2. Materiały tekstowe powinny być przygotowane w formatach .txt, .rtf, .doc lub .odt. Opis wydarzenie powinien zawierać wskazanie organizatora, datę, miejsce i cel wydarzenia (do 500 znaków).

3. Materiały graficzne powinny być przygotowane w formatach .jpg, .bmp lub .tiff, a ich wymiar nie powinien przekraczać 1200x800 px (orientacja pozioma) 800x1200 px (orientacja pionowa). Ponadto rozmiar pliku graficznego nie powinien przekraczać 500 kB (0,5 MB).