close
Tanie Zaakwaterowanie
Regulamin ogólny konkursów, głosowań i usług SMS w Radiu Sudety 24
Postanowienia wstępne
 
1.  Organizatorem konkursów, głosowań i usług SMS w Radiu Sudety 24,  zwanych dalej Konkursem jest Info Expert Adrian Pietraszek,  właściciel marki i podmiot odpowiedzialny za działanie Radia Sudety 24, z  siedzibą w Strzegomiu przy ul. Kalcytowej 32, zwane dalej Radio.
2. Administratorem  danych osobowych zbieranych w Konkursie jest Adrian Pietraszek  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Info Expert Adrian  Pietraszek z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kalcytowa 32, 58-150 Strzegom,  NIP 884 235 56 24 zwanym dalej Administratorem.
3. Dane osobowe  – dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które  umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby  fizycznej.
4. RODO  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Kontakt z Administratorem w tym pytania i skargi związane z niniejszym Regulaminem należy kierować:
 
a)    W formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@infoexpert.pl
b)    W formie pisemnej na adres korespondencyjny: Info Expert Adrian Pietraszek, ul. Kalcytowa 32, 58-150 Strzegom.
6. Uczestnik  Konkursu podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w  celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania  nagród.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród.
8. Administrator w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie przetwarza takie dane, jak:
 
a)    Imię
b)    Nazwisko
c)    Numer telefonu
9.    Uczestnikowi Konkursu przysługują prawa:
 
a)    Dostępu do danych
b)    Poprawienia danych
c)    Ograniczenia przetwarzania danych
d)    Zaprzestania przetwarzania danych
e)    Usunięcia danych
f)     Przenoszenia danych
g)    Wniesienia skargi do upoważnionego organu
10. Dane uczestników Konkursu przechowywane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:
 
a)    Przez  okres niezbędny do wydania nagrody i dochodzenia ewentualnych roszczeń  przez uczestników Konkursu (do 30 dni kalendarzowych od zakończenia  Konkursu).
b)    Do chwili wycofania zgody uczestnika na przetwarzanie danych w celu przyznania i wydania nagrody w Konkursie.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
 
1.  Konkurs przeznaczony jest dla słuchaczy Radia i jest emitowany w  programie Radia Sudety 24 lub na stronach internetowych  www.radiosudety24.pl i www.facebook.com/radiosudety24
 
2.  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną  zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do  czynności prawnych mogą wziąć udział  pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 
5.  Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane, na antenie Radia  pytanie lub wysłaniu chęci wzięcia udziału w Konkursie za pomocą  wiadomości SMS pod wskazany numer (888 717 101 - opłata zgodna ze stawką  operatora, jak za zwykły SMS) we wskazanym terminie.
 
6.  Zwycięzcą zostaje autor wiadomości SMS wybranej przez prowadzącego  Konkurs, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez  Radio.
 
7. W przypadku,  gdy Radio Sudety 24 nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem  wiadomości SMS wybranej w sposób określony w punkcie 6, w określonym na  antenie terminie lub po określonej na antenie ilości prób połączenia,  nagroda może nie zostać przyznana. W takim przypadku zostanie wybrany  kolejny numer określony w punkcie 6 i procedura zostanie powtórzona.
 
8.  Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji  połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w  czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Radia Sudety  24 decyzję, co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Radio Sudety  24. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone.  Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:  przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry  techniczne połączeń telefonicznych.
 
9. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny, o ile nagrody nie stanowi gotówka.
 
10.  Nagrody w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa, talon  wartościowy, bilet, karnet, upoważniające np. do konsumpcji w lokalu  gastronomicznym, uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do  korzystania z obiektów sportowych.
 
11.  Nagrodę należy odebrać osobiście w wyznaczonym przez Radio Sudety 24  miejscu w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wygranej w  Konkursie. Po 30 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody.
 
12.  Każda osoba, która wyśle minimum jedną wiadomość SMS do Radia Sudety 24  pod numer wymieniony w punkcie nr 5, wyraża zgodę na kontakt zwrotny od  Radia w postaci nawiązania połączenia telefonicznego lub wysłania  wiadomości SMS dotyczących organizowanego Konkursu.
 
11.  Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne  nieprawidłowości w wiadomościach SMS powstałych w szczególności z winy  operatora lub uczestnika.
Reklamacje
 
1.  Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Sudety 24  wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego  Konkursu.
 
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
 
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
5.  Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu  reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty  rozpatrzenia reklamacji.
 
6.  Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez  Radio Sudety 24. Wszelkie decyzje Radia Sudety 24 będą wiążące i  ostateczne.
 
7. Radio Sudety 24 jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 
Postanowienia końcowe
 
1. Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
 
2.  Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu w Radiu  Sudety 24, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin  konkretnego Konkursu.
 
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.radiosudety24.pl
 
5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą  miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.  93 z późn. zm.).